> Home > AGB

Opšti uslovi isporuke i poslovanja

Opšti uslovi isporuka i poslovanja

Sve isporuke i usluge Lorencic doo Beograd (u daljem tekstu „Lorencic“) vrše se isključivo na osnovu dalje navedenih opštih uslova. Ovi uslovi imaju isključivo važenje osim ako se ne promene posebnim Sporazumom koji mora biti potpisan od obe ugovorne strane.

Cene

a. Cene su fiksne, osim ako pisanim putem nije ugovoreno drugačije. U cenu ne ulaze troškovi ambalaže, pri čemu se ambalaža obračunava po ceni koštanja i ne vraća se. Eventualni troškovi odlaganja ambalaže padaju na teret kupca/zakupca kao i troškovi prevoza uključujući i utovar i istovara. Troškovi transporta će biti posebno obračunati.

b. Izmene cena izazvane povećanjem odn. smanjenjem cena, od strane prethodnog dobavljača, izmene Zakona ili promena kursa, mogu uticati na promenu cene, u periodu pre nego što je klijent isplatio cenu. Ova odredba važi i za povećanja i smanjenja.


1. Vreme isporuke


2. Odredjeni rokovi su - osim ako nije pisanim putem dogovoreno drugačije, fiksni – približno isti. Lorencic doo Beograd neće odgovarati po bilo kom osnovu, ukoliko je sa pažnjom dobrog privrednika blagovremeno poručio robu od dobavljača, a dobavljač nije dostavio robu u ostavljenom roku, odnosno za sva ona kašnjenja koja se ne mogu pripisati u krivicu Lorencic. Kod prekoračenja roka isporuke Lorencic-a a koje prekoracenje roka se ne može staviti na teret Lorencic-u, kupac/zakupac ne može raskinuti ugovor odnosno odustati od dogovorenog pravnog posla. Isključena je odgovornost za eventualne štete (posebno izmaklu dobit) zbog prekoračenja roka za isporuku ako postoji manja nepažnja.

a. Lorencic je ovlašćen da vrši delimične i prevremene isporuke.

b. Roba poručena na zahtev (roba koja nije uobičajena u vrsti i količini) mora da se kupi u celosti u roku od 60 dana od datuma porudžbine. Po isteku ovog – pojedinačno ugovorenog kraćeg ili dužeg-roka, Lorencic ima pravo da isporuči robu po našem izboru ili da raskine Ugovor i zahtevamo naknadu za pretrpljenu štetu i izmaklu dobit.

c. Otprema robe u svim slučajevima je na rizik klijenta. Izbor firme za transport ima samo Lorencic. Prilikom preuzimanja robe, rizik prelazi na klijenta predajom robe klijentu / prevozniku.


3. Garancija, odšteta

a. Opšti garantni rok, za sve isporuke i usluge je šest meseci. Rok počinje da teče na dan prenosa rizika (predaja klijentu/prevozniku, dan kada poverilac padnje u docnju zbog nepreuzimanja robe/usluge - docnja poverioca itd.). Klijent je obavezan da pregleda da li roba ima nedostatke, da pregleda isporuku/robu i da nedostatke odmah i uz dokaze istakne pisanim putem (obaveza reklamacije).

b. Garancija se izdaje samo za ispravnu konstrukciju, materijal bez nedostataka i propisno izvođenje novih fabričkih mašina koje isporučujemo – isključujući dalje zahteve. Obavezujemo se da sve delove koji su u garantnom roku usled materijala sa nedostatkom ili nepropisnog izvođenja postali oštećeni ili neupotrebljivi, u prikladnom roku po našem izboru popravimo ili zamenimo. Pri tom stavljamo na raspolaganje rezervne delove besplatno, sve troškove za uvoz i radne sate neophodne za opravku plaća klijent. Kod polovnih mašina je garancija isključena. Dalje, Lorencic generalno ne preuzima garanciju/odgovornost za podobnost ili upotrebljivost kupljene robe/poručene usluge za svrhu koju klijent očekuje.

c. Za oštećenja usled lošeg postavljanja, nestručnog i/ili nepažljivog rukovanja, korišćenja nasuprot svrsi, prekomernog naprezanja i/ili prirodne istrošenosti ne preuzimamo odgovornost odn. garanciju. Izuzetak od garancije/odgovornosti su generalno uređaji i delovi koji se habaju usled normalne upotrebe ili moraju redovno da se obnavljaju. Takođe, isključena je naša odgovornost/garancija za konstrukciju, podobnost, bezbednost i/ili ispravnost specijalnih izrada/promena prema idejama i izvođenju klijenata. Zamenjeni delovi se, bez izmena ili naknadne obrade, vraćaju besplatno franko naše sedište i zamenom prelaze u naše vlasništvo. Za onu robu ili delove robe koje smo kupili od poddobavljača, ne postoji dalja odgovornost i/ili garancija, osim što našim poddobavljačima pripadaju prava po osnovu odgovornosti i/ili garancije.

d. Garancija za sve isporuke i/ili usluge koje vršimo, ne važi:
  1. ako druga strana vrši intervencije ili promene na robi/uslugama bez naše prethodne pisane saglasnosti, ili
  2. ako se ne poštuju ugovoreni uslovi plaćanja; odlaganje ne menja ništa u gubitku prava na garanciju,
  3. ako klijent ne poštuje propise o rukovanju predmetom kupoprodaje (uputstvo za upotrebu) i/ili ne sprovede propisane provere u skladu sa propisima.
e. Za nadoknadu štete smo obavezni (ovo obuhvata i posledične štete i izmaklu dobit), samo onda ako smo mi izazvali štetu namerno ili grubom nepažnjom. Ovo ograničenje ne važi za štete pričinjene licima.


4. Vraćanje, zamena

a. Samo kompletne jedinice ambalaže kao i roba u besprekornom stanju i uz pružanje na uvid otpremnice odn. računa mogu da se zamene. Manipulativna taksa se plaća prema troškovima. Posebne porudžbine/specijalne izrade ne mogu da se vraćaju.

b. Za račune koji se preinačuju po želji klijenta, obračunava se RSD 600,- po jednoj potvrdi.


5. Plaćanje

a. Plaćanje kupoprodajne cene sledi u skladu sa dogovorom odn. kao što je navedeno na fakturi

b. Kod prekoračenja rokova za plaćanje obračunava se zakonska kamata. Troškovi opomene se nadoknađuju paušalnim iznosom od RSD 2.000,-, i nezavisno od toga smo ovlašćeni da ostvarimo pravo na dodatne troškove neophodne i svrsishodne pri prinudnoj naplati neizmirenog potraživanja. Kod docnje u plaćanju klijenta zadržavamo pravo da odložimo ispunjenje dodatnih obaveza do prijema zaostalih plaćanja.

c. Ako klijent ne ispuni obavezu plaćanja na rate, onda na plaćanje dospeva celokupni preostali dug (gubitak roka) iako menice teku od kasnijeg dospeća. Dogovori o parcijalnom plaćanju imaju važenje onoliko koliko klijent poštuje svoje rokove plaćanja.


6. Kompenzacija

Kompenzacija naših prava sa protivpotraživanjima dozvoljena je samo ako je ovo potraživanje klijenta utvrđeno sudskim putem ili smo ga priznali ili i slučaju platežne nesposobnosti našeg preduzeća.


7. Pravo na zadržavanje vlasništva

a. Sva isporučena roba ostaje, do kompletnog plaćanja kupoprodajne cene, kamate i eventualnih neophodnih i svrsishodnih troškova naplate (kod plaćanja menicom do aktiviranja menice), naše vlasništvo (zadržana roba). Klijent nema pravo da zadržanu robu proda, preda, založi, ponudi kao obezbeđenje ili da ustupi na drugi način. Obavezan je da oštećenje kupljene robe, zalogu ili transport robe bez odlaganja saopšti pisanim putem uz dokaze i da preduzme sve da bi se izbegle (dalje) štete za nas.

b. Ovlašćeni smo da odložimo prenos vlasništva na klijenta, (a) kod docnje sa plaćanjem, (b) očekivane obustave plaćanja ili (c) drugog postupka preuzimanja robe nasuprot Ugovoru. Iz tog razloga klijent se obavezuje da firmi Lorencic do prenosa vlasništva u svakom trenutku na upit saopšti bez odlaganja gde se nalazi zadržana roba. Dalje, klijent se obavezuje da našim klijentima dozvoli pristup zadržanoj robi, posebno poslovnim/skladišnim prostorijama klijenta za vreme radnog vremena i bez prethodne najave i klijent već sada daje saglasnost za preuzimanje sa naše strane.


8. Raskid Ugovora

a. Solventnost klijenta je neophodan uslov za svaku isporuku i uslugu sa kasnijim plaćanjem. Ako posle zaključenja Ugovora postanu poznate informacije o insolvetnosti klijenta koja ugrožava ispunjenje neizmirenih obaveza, onda smo po svom nahođenju ovlašćeni da zahtevamo trenutnu isplatu ili obezbeđenje banke. U cilju zaštite svojih interesa, Lorencic ima pravo preduzimanje bilo kojih drugih pravnih radnji shodno Zakonu o obligacionim odnosima, .

b. Jednostrani raskid Ugovora od strane klijenta je moguć isključivo ako za to postoji opravdan i zakonski razlog – dozvoljeno je samo uz našu pisanu saglasnost. U suprotnom smo ovlašćeni da naplatimo 15% vrednosti kupoprodajne cene a što predstavlja odustanicu.


9. Završne odredbe

a. Za sve isporuke i usluge i celokupan pravni odnos se primenjuju propisi Republike Srbije.

b. Lorencic i klijent će sve eventualne sporove pokušati da reše mirnim putem, a ukoliko ne dodje do mirnog rešenja spora, nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu.

c. Izmene ili dopune ovih uslova isporuke i uslova poslovanja zahtevaju pisanu formu. I odstupanje od ovog zahteva za formom može da bude pisanim putem. Usmeni sporedni dogovori nemaju važenje.

d. Ako neke odredbe ovih Opštih uslova poslovanja nisu pravno važeći, nevažeći ili ne mogu da se realizuju, onda se time ne dotiče važenje ili mogućnost realizacije ostalih odredbi. Dotična odredba menja se pravno važećom ili važećom odredbom odn. odredbom koja može da se realizuje a najpre odgovara privrednoj svrsi ugovornih strana.

Uslovi za postavljanje uređaja

1. Dalje navedeni uslovi važe za sve radove koje naši serviseri obave. Osim ako se pisanim putem ne ugovori drugačije, važe supsidijarno gore navedeni opšti uslovi isporuke i poslovanja.

2. Navedeni rokovi su - osim ako nije pisanim putem dogovoren izričito fiksni rok – približne vrednosti. To posebno važi za odstupanja koja nisu u našem domenu ili za koja nismo krivi (npr. kašnjenje dobavljača). Kod prekoračenja roka za isporuku klijent nema pravo na povlačenje. Isključena je odgovornost za eventualne štete (posebno izmaklu dobit) zbog prekoračenja roka za isporuku ako postoji manja nepažnja.

3. Klijent (u daljem tekstu „Nalogodavac“) za prvo postavljanje mora da stavi na raspolaganje pomoćne snage i uređaje o svom trošku. Za pravovremeno stavljanje na raspolaganje priključka za struju i vodu, nalogodavac mora da se pobrine o svom trošku. Nalogodavac je isključivo odgovoran za sve uslove neophodne za postavljanje uređaja (prilaz, istovar, put za transport, podobnost mesta za stajanje) u ugovorenom roku isporuke. Lorencic ne preuzima bilo kakvu garanciju/odgovornost za te preduslove, još manje za podobnost prilaza, puta za transport i mesto stajanja. Ako nalogodavac nije ispunio ove uslove pravovremeno, nastali troškovi/štete (posebno vreme čekanja, troškovi prevoza, dodatni troškovi…) idu na teret nalogodavca.


Zakupodavni uslovi

I. Opšte:

Postojeći uslovi zakupa Lorencica regulišu uslove poslovanja između klijenta (u daljem tekstu „Zakupac“) i Lorencic (u daljem tekstu „Zakupodavac“) za slučaj zakupa naših mašina/proizvoda. Svi Ugovori o zakupu sa nama realizuju se isključivo na osnovu ovih uslova zakupa kao i supsidijarno na osnovu naših gore navedenih opštih uslova isporuke i poslovanja. Suprotni uslovi poslovanja zakupca neće postati sastavni deo Ugovora i bez našeg izričitog prigovora.

II. Zaključivanje Ugovora, primopredaja zakupljenih objekata, garancija, prenos rizika:

1. Potpisnik Ugovora na strani klijenta izjavljuje da je izričito ovlašćen u slučaju potpisivanja u tuđe ime (za drugo lice ili preduzeće). U slučaju nedovoljne punomoći zastupanja, on jemči za štetu koja nam nastane u vezi sa tim. Osim ako nije ugovoreno drugačije pisanim putem, primopredaja zakupodavnog predmeta sledi u sedištu firme zakupodavca ili u jednom od njegovih ogranaka.

2. Primopredajom zakupodavnog predmeta, svi rizici prelaze na zakupca, posebno rizik od slučajnog propadanja, gubitka, krađe i/ili oštećenja.

3. Ako predmet zakupa mora da se isporučuje, zbog svog sastava, u pojedinačnim delovima, onda montaža i demontaža na mestu primene mora da bude pod nadzorom i vođstvom zaposlenog kojeg je angažovao zakupodavac. Troškove nastale za upućivanje i nadzor, preuzima zakupac.

4. Odredbe o garanciji i odgovornosti ugovorene u opštim uslovima isporuke važe i za ove zakupodavne uslove analogno. Dalje, Lorencic generalno ne preuzima garanciju/odgovornost za podobnost ili upotrebljivost zakupljene robe/mašine za svrhe koje očekuje klijent.


III. Obaveze zakupca:

1. Zakupac izjavljuje posle uvida da se zakupodavni predmet nalazi u dobrom, upotrebljivom i urednom stanju i obavezuje se da predmet zakupa o svom trošku održava bez prava na naknadu, u dobrom, upotrebljivom i urednom stanju.

2. Zakupac se obavezuje:
a. da predmet zakupa koristi isključivo na mestu koje je ugovoreno pisanim putem i za namene u okviru poslovne tehničke podobnosti predmeta zakupa. Delimično ili celokupno prosleđivanje uz ili bez naknade ili ustupanje predmeta zakupa trećim licima kao i transport predmeta zakupa na drugom mestu u zemlji i inostranstvu, zahtevaju prethodnu pisanu saglasnost zakupodavca.

b. da predmet zakupa na najbolji mogući način zaštiti od vremenskih uticaja, oštećenja i krađe, do propisnog vraćanja zakupodavcu;

c. da predmetom zakupa rukuje isključivo adekvatno stručno osoblje u skladu sa namenom i eventualnim uputstvom za upotrebu i da ga održava na propisan način;

d. da koristi isključivo pogonska sredstva/sredstva za održavanje koja su preporučena u uputstvima za upotrebu, odn. ako nema preporuke, samo tehnički pogodna i zakonski dozvoljena sredstva.

3. Zakupodavac je ovlašćen da bez prethodne najave proveri stručno održavanje zakupljenog predmeta na licu mesta. Za te svrhe zakupodavcu se mora obezbediti pristup ka mestu primene za vreme radnog vremena zakupca.

4. Zakupac se obavezuje da vrati predmet zakupa, uključujući sav pribor, u skladu sa rokom, bez nedostataka i u čistom stanju. Ako se pri tom utvrde nedostaci, nečistoće ili štete, onda je zakupac obavezan da nadoknadi troškove čišćenja odn. uklanjanja odn. zakupodavac je ovlašćen da zadrži odgovarajuću sumu od deponovanog obezbeđenja.

5. U slučaju krađe, oštećenja i/ili drugih kažnjivih radnji od strane trećih lica, zakupac je obavezan na hitnu prijavu kod prve službe za bezbednost, radi obezbeđenja dokaza (fotografije, svedoci itd.) kao i za hitno obaveštavanje zakupodavca.

6. Kod mera izvršenja na predmetu zakupa (posebno zaloge), zakupac mora da ukaže organu za zaloge na pravo vlasništva zakupodavca i da odmah obavesti zakupodavca.

7. Zakupac mora da stavi na raspolaganje eventualno neophodno pomoćno osoblje za postavljanje/skladištenje o svom trošku. Za pravovremeno stavljanje na raspolaganje priključka na struju i vodu, zakupac mora da se pobrine o svom trošku. Zakupac je isključivo odgovoran da svi neophodni preduslovi za korišćenje uređaja (prilaz, istovar, put za transport, podobnost mesta za stajanje) budu ispunjeni u trenutku isporuke. Zakupodavac ne preuzima bilo kakvu garanciju/odgovornost za ove preduslove, još manje za podobnost za korišćenje. Ako zakupac ne ispuni ove preduslove pravovremeno, onda nastali troškovi/štete (posebno vreme čekanja, troškovi prevoza, dodatni troškovi…) idu na teret zakupca.

8. Bezbednost rukovaoca opremom u nadležnosti je Zakupca, a u skladu sa propisima i uslovima na gradilištu. Svi inspekcijski nadzori i eventualni troškovi u vezi sa njima obaveza su Zakupca.


IV. Zakupnina i zatezna kamata

1. Zakupnina za čitavo vreme trajanja dospeva na plaćanje prilikom primopredaje objekta zakupa i plaća se prilikom dobijanja računa, bez odbitka na popust. Osim ako se pisanim putem ne ugovori nešto drugo, prilikom preuzimanja predmeta zakupa plaća se obezbeđenje u visini od tri mesečne zakupnine. Obezbeđenje dospeva na plaćanje tek po isteku zakupodavnog odnosa i posle vraćanja kao i posle provere predmeta zakupa od strane zakupodavca, sa odbitkom eventualnih opravdanih odbitaka za povraćaj.

2. Zakupninom nisu obuhvaćene sledeće usluge koje se zasebno obračunavaju:
a. Utovar i istovar, isporuka, postavljanje kao i vraćanje predmeta zakupa,

b. Troškovi za osoblje za obuke i rad, kao i troškovi za osoblje u vezi sa nadzorom i izdavanjem naloga za montažu i demontažu predmeta zakupa,

c. Potrošni delovi, pogonska sredstva odn. pogonske materije kao i opravke,

d. čišćenje i opravka predmeta posle vraćanja.


3. Prevremeni raskid Ugovora od strane zakupca ne opravdava pravo na povraćaj ili umanjivanje zakupnine.

4. Za slučaj docnje u plaćanju, ugovara se zakonska zatezna kamata. Izričito se zadržava pravo na ostvarivanje prava na veću štetu u pojedinačnom slučaju.


V. Raskid Ugovora:

1. Zakupodavac je ovlašćen da raskine Ugovor o zakupu iz važnog razloga, bez otkaznog roka što povlači za sobom odmah odbitak od troškova sa gradilišta odn. druge lokacije i trenutno vraćanje. Važnim razlozima smatraju se posebno:
a. i samo delimično neplaćanje zakupnine.
b. Kršenje odredbi Ugovora o zakupu odn. ovih zakupodavnih odnosa.
c. Zaloga predmeta Ugovora kod zakupca bez obzira na postojeća prava na izdavanje.

2. Ako je zakupodavni odnos zaključen na neodređeno vreme, onda obe ugovorne strane mogu da ga raskinu uz poštovanje otkaznog roka od nedelju dana pisanim putem, preporučeno.

3. Zakupodavac je prilikom završetka zakupodavnog odnosa – iz bilo kod razloga – ovlašćen da opet preuzme predmet zakupa. Iz ovog razloga zakupac se obavezuje da da našim zaposlenima obezbedi pristup predmetu zakupa, posebno poslovnim/skladišnim prostorijama zakupca u radno vreme i bez prethodne najave a zakupac već sada izdaje saglasnost za naše preuzimanje.

VI. Šteta, kompenzacija i pravo na zadržavanje:

1. Zakupodavac je dužan da plati štetu (ovo uključuje i posledičnu štetu i izgubljenu dobit) samo ako je štetu prouzrokovao Zakupodavac namerno ili iz krajnje nepažnje.

2. Kompenzacija naših prava sa protivpotraživanjima zakupodavca dozvoljena je samo ako je ovo potraživanje utvrđeno sudskim putem ili smo ga priznali ili i slučaju platežne nesposobnosti zakupodavca.

3. Izričito je isključeno zadržavanje objekta zakupa iz bilo kog razloga.

4. Za slučaj nepravovremenog vraćanja predmeta zakupa, zakupac je obavezan na nastavak plaćanja zakupnine kao naknade za korišćenje do stvarnog povraćaja, pri čemu zakupodavac zadržava pravo da zahteva penale u visini od 240.000 dinara, bez obzira na dodatna prava na odštetu.

VII. Sudska nadležnost, primenjivo pravo i završne odredbe:

1. Kao sudska nadležnost se ugovara, za sve sporove iz ugovornog odnosa neposredno ili posredno, stvarno nadležni sud u Beogradu.

2. Na postojeći zakupodavni odnos primenjuje se isključivo materijalno pravo Republike Srbije.

3. Izmene ili dopune ovih zakupodavnih uslova zahtevaju pisanu formu. To važi i za odstupanje od ovog zahteva za formom.

4. Ako neke odredbe ovih Opštih uslova poslovanja nisu pravno važeći, nevažeći ili ne mogu da se realizuju, onda se time ne dotične važenje ili mogućnost realizacije ostalih odredbi. Dotična odredba menja se pravno važećom ili važećom odredbom odn. odredbom koja može da se realizuje a najpre odgovara privrednoj svrsi ugovornih strana.

Verzija: Februar 2022..

.

Uslovi iznajmljivanja

Napisani uslovi iznajmljivanja regulišu poslovni odnos između Zakupca i firme Lorencic DOO (Zakupodavca) i time sadrže prilikom svakog iznajmljivanja osnove koje su dogovorene. Ugovori o iznajmljivanju povezani su sa Opštim uslovima poslovanja firme, tj. dodatak koji se odnosi na uslove isporuke i poslovanja uopšte.

1. Ukoliko nije drugačije u pisanom obliku dogovoreno, iznajmljivanje počinje onog trenutka kad se uređaj koji se iznajmljuje preda u ruke Zakupcu i završava se onda kad se neoštećen uređaj vrati, prema tački 8 Uslova o iznajmljivanju.

2. Predaja iznajmljenog uređaja radi se u sedištu Zakupodavca ili u jednoj od poslovnica. Prilikom predaje uređaja koji je iznajmljen Zakupac treba da računa na razne opasnosti, gubitke, krađu ili oštećenja. U slučaju krađe, oštećenja ili drugih kažnjivih dela od strane trećeg lica Zakupac je dužan odmah da prijavi slučaj Zakupodavcu.

3. Zakupac se po preuzimanju uređaja za iznajmljivanje izjašnjava da je uređaj u dobrom i korisnom stanju i obavezuje se da će sve troškove bez pogovora nadoknaditi i uređaj vratiti kao što je bio pri preuzimanju.


4. Zakupac se obavezuje da će:

a. Uređaj koji je iznajmljen koristiti samo u okviru potrebe koje su ugovorene. Delimična ili kompletna predaja uređaja koji je iznajmljen na treće lice za neku drugu primenu, posebno u instranstvo moguće je samo ukoliko je Zakupodavac izdao pismenu potvrdu o saglasnosti.

b. Zakupac je dužan da iznajmljeni uređaj štiti od vremenskih uticaja i oštećenja i održava najbolje što je moguće sve do trenutka vraćanja uređaja Zakupodavcu.

c. Rukovanje i održavanje uređaja koji je iznajmljen,zakupac mora poveriti stručnoj osobi koja je obučena za korišćenje istog.

d. Isključivo koristiti sredstva koja su tehnički dozvoljena.

5. Račun koji se obračunava za ukupno trajanje iznajmljivanja prilikom vraćanja uređaja koji je iznajmljen, plaća se u punom iznosu bez popusta. Prilikom sklapanja ugovora ostavljamo mogućnost da tražimo polaganje depozita tokom trajanja iznajmljivanja.

6. Neosnovan prevremeni prekid Ugovora od strane Zakupca bez najave ne povlači i povraćaj odnosno smanjenje računa na iznajmljivanje.

7. Ukoliko dođe do kašnjenja u plaćanju zaračunava se dogovorena zatezna kamata.

8. Zakupodavac ima pravo da odmah prekine Ugovor o najmu pismenim putem ukoliko je došlo do bitnih promena,što povlači uzimanje uređaja koji je iznajmljen. Posebno važne osnove su:

a. čak i delimično neplaćanje zakupnine

b. kršenje sklopljenog Ugovora o najmu, npr. Uslove iznajmljivanja

c. stečaj nad imovinom

9. Ukoliko je Ugovor o najmu sklopljen na neodređeno vreme, obe strane mogu u pisanoj formi u roku od jedne nedelje da prekinu Ugovor.

10. Zakupac se odriče bilo kakvih potraživanja za štete koje su proizašle iz zakupa a koje nije izazvao Zakupodavac.

11. U slučaju da se uređaj koji je iznajmljen ne vrati u dogovorenom roku Zakupac je dužan da nastavi da plaća zakupninu sve do trenutka stvarnog vraćanja s tim što Zakupodavac ima pravo da naplati penale po osnovi kašnjenja.

12. Sledeće usluge ne ulaze u cenu zakupnine:

a. Dovoženje, stavljanje u rad i odvoženje uređaja koji je u najmu

b. Habajući delovi kao i servis

c. Čisćenje i popravka posle vraćanja iznajmljenog uređaja.

13. U koliko dođe do spora nadležan je Sud u Beogradu

14. Zakupac je obavezan da uređaj koji je bio u najmu vrati sa svim dodacima, bez oštećenja i očišćen od prljavštine. Prilikom vraćanja uređaja sledi zajednička provera i ukoliko se ustanovi da ima oštećenja ili da isti nije očišćen Zakupac ima pravo obračuna troškova.

15. Izmene i dopune moguće je uraditi samo u pisanoj formi.

16. Ukoliko neke od tačaka više nisu pravosnažne odnosno više nisu važeće to ne utiče na ostale tačke koje su naznačene. Poslovni partneri se slažu da nevažeće odluke bez odlaganja kao takve i usvoje.

Reparaturübernahmebedingungen

1. Nachstehende Bedingungen gelten für alle Geräte und Maschinen, die von uns zur Reparatur oder Wartung übernommen werden. Soweit nicht schriftlich abweichend vereinbart, gelten subsidiär unsere obigen Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen.

2. Für den Verlust oder Diebstahl der von uns zur Reparatur oder Wartung übernommenen Geräte und Maschinen wird unsere Haftung bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt insbesondere für das versperrte Abstellen der Geräte und Maschinen im Freien auf unserem umzäunten und außerhalb der Öffnungszeiten versperrten Betriebsgelände, sodass wir diesbezüglich für einen Verlust oder Diebstahl nur dann haftbar sind, wenn der Kunde nachweist, dass die übernommene Maschine oder das übernommene Gerät nicht versperrt war und unser Betriebsgelände außerhalb unserer Öffnungszeiten nicht abgesperrt war.

Stand: Jänner 2024

 

Lorencic katalog

Online katalog možete prelistati ili preuzeti downloadom

Na katalog

Stručno savetovanje

Mi Vam stojimo rado na raspolaganju

Lokacije

Lorencic servis za iznajmljivanje

Iznajmite Lorencic uređaje u našem servisu za iznajmljivanje

Uređaji za iznajmljivanje

Login erfolgreich

Zurück zur Home

Reset erfolgreich

Wir haben Ihnen eine E-Mail gesendet
Zurück zur Home

Login

Der Benutzer oder das Passwort ist falsch
Loggen Sie sich bitte ein
Passwort vergessen?

Passwort vergessen?

Die eingegebene E-Mail Adresse wurde nicht gefunden
Tragen Sie bitte Ihre E-Mail Adresse ein um Ihr Passwort zurückzusetzen