> Home > AGB

Opšti uslovi isporuke i poslovanja

Allgemeine Liefer- und Geschäftsbedingungen

Isporuke i izdavanje robe moguće su samo na osnovu postojećeg zahteva koji je kupac poslao.Ponuda je važeća sve do trenutka kada je došlo do promene koje su nastupile u dogovoru sa kupcem.Protivrečne ponude se neće uzimati u obzir bez našeg prigovora čak i u slučaju dela koji je obuhvaćen Ugovorom.

1. Cene
a) Cene su izražene u neto vrednosti kod naših poslovnica.Posebne pošiljke,paketi i transport ne ulaze u cenu robe. Računi za posebne usluge se zasebno naplaćuju i prilikom reklamacije robe,uračunati iznos za transtort se ne vraća.

b) Promena cene,najavljena povećanja cene,npr. promena dobavljača, pravne izmene,promena kursa valute povlače za sobom i osnovu za promenu cena.Minimalni iznos za isoporuku robe franco Lorencic doo Beograd je EUR=725;(u dinarskoj protivvrednosti).

2. Vreme isporuke
a) Vreme isporuke zavisi od samog dobavljača i njegove isporuke prema nama. Naša obaveza je da Vas blagovremeno obavestimo o eventualnom kašnjenju poručene robe i u najkraćem terminu je u celosti ili delimično isporučimo.

b) Robu koja je naručena po „pozivu“ obavezno treba preuzeti najkasnije za dva meseca od datuma porudžbine. Po isteku tog roka zadržavamo pravo da robu ponovo vratimo na stanje u magacin i prodamo je kupcu po našem izboru ili odstupimo od ugovora i zaračunamo štetu koja je u međuvremenu nastala.

c) Ukoliko je kupac Ugovorom vezan za naše preduzeće termin isporuke se menja.Kupac mora najkasnije

14 dana ranije da najavi odustajanje od potvrđene porudžbine.

d) Svaka šteta naneta tokom sopstvenog transporta snosi sam kupac ili prevoznik za koga se kupac odlučio.

3. Garancija i nadoknada štete
a) Garanicija za sve kupce (osim za kupce sa kojima imamo ugovor o kontinualnom snabdevanju) važi 6 meseci od dana kada je roba preuzeta. Ukoliko se u tom terminu dogodi neka manjkavost u kavalitetu materijala, naša obaveza je da ispitamo nalstalu situaciju,napišemo zapisnik koje su obe strane potpisale i u što kraćem roku otklonimo nastalu promenu.

b) Garancija obuhvata: merne konstrukcije, nekvarljiv materijal, dobru isporuku novih mašina. Ukoliko je u roku od 6 meseci došlo do nekog kvara i neupotrebljivosti date robe na koju se odnosi garancija, naša obaveza je da istu zamenimo u što kraćem roku o našem trošku. Ako je kupac kojim slučajem po svom mišljenju i na svoju ruku koristio robu bez obzira na upozorenja, za nastalu štetu tom prilikom nesnosimo nikakvu odgovornost. Garancija ne važi za: agregate i delove koji se svakodnevnom upotrebom troše i moraju se zameniti novim. Rezervne delove koji nisu pretrpeli promene, odnosno nisu oštećeni možete vratiti i ponovo postaju naše vlasništvo. Garancija na delove prestaje da važi onog časa kada istekne rok koji je važio za celu isporuku.

c) Garancija ne važi:
1. Ukoliko je došlo do promene na isporučenoj robi od druge strane, a da nije pismeno odobreno od nas.
2. Ukoliko se kupac ne drži dogovora o načinu i roku plaćanja.
3. Ukoliko kupac koristi robu a da pre toga nije uradio izričito navedenu proveru od strane proizvođača koja je opisana u priloženom uputstvu.

d) Odgovornost za manjkavost rezervnog dela, prihvatamo samo u slučaju da je ista nastala isporukom od dobavljača.

e) Kupac koji je pod ugovorom o snabdevanju, ima pojedinačno pravo da na garanciju za polovnu mašinu dobije odobreni rok od 1 godine.

Za ostale kupce koji su kupili polovnu mašinu garancije su isključene.

4. Zamena i vraćanje robe
a) Kupljena roba se može zameniti samo ako je u originalnom pakovanju i da kupac poseduje primerak račun-otpremnice. Manipulacija vraćene ili zamenjene robe zaračunava se kao trošak na ime kupca. Posebne porudžbine koje su urađene po zahtevu kupca ne mogu se vratiti.

b) Računi koji su zaključeni i proknjiženi, a na zahtev kupca se ispravljaju, naplaćuju se EUR=5;- (u dinarskoj protivvrednosti) po računu.

5. Plaćanje

a) Plaćanje treba sprovesti kako je navedeno u računu.

b) Kod prekoračenja roka plaćanja obračunavaju se zatezne kamate. Troškovi opomene su EUR 5,--(u dinarskoj protivvrednosti) za prvi stepen opomene i EUR 10,-- za svaku sledeću opomenu.Obaveze prema nama os strane kupca prestaju da važe tek kada kupac izmiri sve svoje obaveze, odnosno račune.

c) Ukoliko kupac nije u mogućnosti da prati rokove plaćanja koji su izraženi kroz delimično plaćanje, dogovor o načinu plaćanja prestaje da važi. Delimično plaćanje računa je moguće samo ako se kupac drži dogovora o terminu plaćanja koji su navedeni u računu.

6. Obračuni
Obračun po našem zahtevu uvek je u pravno dozvoljenoj formi i kao takav važeći za naše preduzeće.

7. Zadržavanje vlasništva

a) Sva isporučena roba ostaje u našem vlasništvu sve dok se sve obaveze u potpunosti neizmire prema nama(plaćanje po računu, obračunate kamate i troškovi koji su nastali zbog nekih promena, odnosno izmena u toku plaćanja po računu.)

b) Kupac ne može robu preprodati trećem licu, već treba u pismenoj formi napraviti ugovor o prenosu duga (cesija)koji mora biti usaglašen, potpisan i overen u tri primerka (za svaku stranu po jedan primerak).

8. Raskid Ugovora
a) Kreditna sposobnost kupca je veoma bitan preduslov za svaku isporuku. Ukoliko se posle zaključenog ugovora pokažu negativni rezultati o platežnoj mogućnosti klijenta, imamo pravnog osnova da naplatu potražujemo avansno ili putem bankarske garancjie (menica).

b) Prekid ugovora sa kupcem ne povlači odmah i pravnu zabranu (tužbu). U tom slučaju kupac je dužan da plati kaznu o nepoštovanju ugovora u iznosu od 15% od kupovne cene iskazane na računu. Za takvu vrstu kazne isključene su pravne žalbe, zato što je kupac svojevoljno napravio ugovor o snabdevanju koji smo mi kao dobavljači u potpunosti ispunili.

c) Ukoliko je kupac sa kojim imamo ugovor o snabdevanju, robu poručio npr. putem interneta, da bi poručenu robu otkazali morate to učiniti u pismenoj formi vezanoj po ugovoru, i to najkasnije u roku od 7 radnih dana od dana kada je roba trebala da bude isporučena.

9. Važeći zakon, Sudska nadležnost

Prodavac i kupac su saglasni da u slučaju spora po kupoprodaji ugovaraju nadležnost Trgovinskog suda u Beogradu.


.

.

Uslovi iznajmljivanja

Napisani uslovi iznajmljivanja regulišu poslovni odnos između Zakupca i firme Lorencic DOO (Zakupodavca) i time sadrže prilikom svakog iznajmljivanja osnove koje su dogovorene. Ugovori o iznajmljivanju povezani su sa Opštim uslovima poslovanja firme, tj. dodatak koji se odnosi na uslove isporuke i poslovanja uopšte.

1. Ukoliko nije drugačije u pisanom obliku dogovoreno, iznajmljivanje počinje onog trenutka kad se uređaj koji se iznajmljuje preda u ruke Zakupcu i završava se onda kad se neoštećen uređaj vrati, prema tački 8 Uslova o iznajmljivanju.

2. Predaja iznajmljenog uređaja radi se u sedištu Zakupodavca ili u jednoj od poslovnica. Prilikom predaje uređaja koji je iznajmljen Zakupac treba da računa na razne opasnosti, gubitke, krađu ili oštećenja. U slučaju krađe, oštećenja ili drugih kažnjivih dela od strane trećeg lica Zakupac je dužan odmah da prijavi slučaj Zakupodavcu.

3. Zakupac se po preuzimanju uređaja za iznajmljivanje izjašnjava da je uređaj u dobrom i korisnom stanju i obavezuje se da će sve troškove bez pogovora nadoknaditi i uređaj vratiti kao što je bio pri preuzimanju.


4. Zakupac se obavezuje da će:

a. Uređaj koji je iznajmljen koristiti samo u okviru potrebe koje su ugovorene. Delimična ili kompletna predaja uređaja koji je iznajmljen na treće lice za neku drugu primenu, posebno u instranstvo moguće je samo ukoliko je Zakupodavac izdao pismenu potvrdu o saglasnosti.

b. Zakupac je dužan da iznajmljeni uređaj štiti od vremenskih uticaja i oštećenja i održava najbolje što je moguće sve do trenutka vraćanja uređaja Zakupodavcu.

c. Rukovanje i održavanje uređaja koji je iznajmljen,zakupac mora poveriti stručnoj osobi koja je obučena za korišćenje istog.

d. Isključivo koristiti sredstva koja su tehnički dozvoljena.

5. Račun koji se obračunava za ukupno trajanje iznajmljivanja prilikom vraćanja uređaja koji je iznajmljen, plaća se u punom iznosu bez popusta. Prilikom sklapanja ugovora ostavljamo mogućnost da tražimo polaganje depozita tokom trajanja iznajmljivanja.

6. Neosnovan prevremeni prekid Ugovora od strane Zakupca bez najave ne povlači i povraćaj odnosno smanjenje računa na iznajmljivanje.

7. Ukoliko dođe do kašnjenja u plaćanju zaračunava se dogovorena zatezna kamata.

8. Zakupodavac ima pravo da odmah prekine Ugovor o najmu pismenim putem ukoliko je došlo do bitnih promena,što povlači uzimanje uređaja koji je iznajmljen. Posebno važne osnove su:

a. čak i delimično neplaćanje zakupnine

b. kršenje sklopljenog Ugovora o najmu, npr. Uslove iznajmljivanja

c. stečaj nad imovinom

9. Ukoliko je Ugovor o najmu sklopljen na neodređeno vreme, obe strane mogu u pisanoj formi u roku od jedne nedelje da prekinu Ugovor.

10. Zakupac se odriče bilo kakvih potraživanja za štete koje su proizašle iz zakupa a koje nije izazvao Zakupodavac.

11. U slučaju da se uređaj koji je iznajmljen ne vrati u dogovorenom roku Zakupac je dužan da nastavi da plaća zakupninu sve do trenutka stvarnog vraćanja s tim što Zakupodavac ima pravo da naplati penale po osnovi kašnjenja.

12. Sledeće usluge ne ulaze u cenu zakupnine:

a. Dovoženje, stavljanje u rad i odvoženje uređaja koji je u najmu

b. Habajući delovi kao i servis

c. Čisćenje i popravka posle vraćanja iznajmljenog uređaja.

13. U koliko dođe do spora nadležan je Sud u Beogradu

14. Zakupac je obavezan da uređaj koji je bio u najmu vrati sa svim dodacima, bez oštećenja i očišćen od prljavštine. Prilikom vraćanja uređaja sledi zajednička provera i ukoliko se ustanovi da ima oštećenja ili da isti nije očišćen Zakupac ima pravo obračuna troškova.

15. Izmene i dopune moguće je uraditi samo u pisanoj formi.

16. Ukoliko neke od tačaka više nisu pravosnažne odnosno više nisu važeće to ne utiče na ostale tačke koje su naznačene. Poslovni partneri se slažu da nevažeće odluke bez odlaganja kao takve i usvoje.

Lorencic Preisblatt Fracht- u. Lieferkosten 2022

 

Lorencic katalog

Online katalog možete prelistati ili preuzeti downloadom

Na katalog

Stručno savetovanje

Mi Vam stojimo rado na raspolaganju

Lokacije

Lorencic servis za iznajmljivanje

Iznajmite Lorencic uređaje u našem servisu za iznajmljivanje

Uređaji za iznajmljivanje

Login erfolgreich

Zurück zur Home

Reset erfolgreich

Wir haben Ihnen eine E-Mail gesendet
Zurück zur Home

Login

Der Benutzer oder das Passwort ist falsch
Loggen Sie sich bitte ein
Passwort vergessen?

Passwort vergessen?

Die eingegebene E-Mail Adresse wurde nicht gefunden
Tragen Sie bitte Ihre E-Mail Adresse ein um Ihr Passwort zurückzusetzen